• Obs Octopus
 • Obs Octopus
 • Obs Octopus
 • Obs Octopus
 • Obs Octopus
 • Obs Octopus
1 2 3 4 5 6

activiteitencommissie

Activiteitencommissie basisschool de Octopus 

 

Doelstelling van de activiteitencommissie 

De Octopus heeft een activiteitencommissie die het schoolteam ondersteunt bij het organiseren van allerhande activiteiten. De werkzaamheden van de activiteitencommissie dragen bij aan het optimaal functioneren van de school en het plezier van uw kind op school. 

 

Samenstelling van de activiteitencommissie 

De activiteitencommissie bestaat uit een groep belangstellende ouders en vergadert een aantal keren per jaar samen over de geplande activiteiten en de dagelijkse gang van zaken op school. In klein comité wordt dit besproken met de directeur. De leden van de activiteitencommissie hebben de taken onderling verdeeld in werkgroepen. Deze werkgroepen schuiven per onderdeel aan bij de werkgroepen die samen gesteld zijn binnen het team van de Octopus (bijv. kerstcommissie bestaat uit 2 leerkrachten en 2 leden van de activiteitencommissie). 

De activiteitencommissie beheert de ouderbijdrage, waaruit veel onkosten voor allerlei schoolactiviteiten worden bekostigd. 

De volgende ouders hebben zitting in de oudercommissie: 

Nicole Meij                Voorzitter 

Raquel Verver           Penningmeester 

Cindy Haandrixman  Lid 

Petra de Vries           Lid 

AgathaZwaan            Lid 

Sylvia Breman           Lid 

Saskia Wagener        Lid 

 

Momenteel hebben wij voldoende ouders in de activiteitencommissie, mocht u een bijdrage willen leveren tijdens de activiteiten dan kunnen we uw hulp altijd goed gebruiken. Bij alle activiteiten is er hulp nodig van veel ouders, via de klassenouders en Digiduif zal er een beroep op de hulp van ouders gedaan worden. 

 

Taken activiteitencommissie 

De belangrijkste taken van de activiteiten kun je beschrijven in drie hoofdtaken die hieronder worden beschreven. 

 

1. Eraan bijdragen dat de kinderen een fijne tijd op school hebben door het mede-organiseren van leuke activiteiten 

Enkele activiteiten die worden georganiseerd zijn: 

 • Sinterklaasfeest 

 • Kerstviering 

 • Paasfeest 

 • Juffen- en meesterdag 

 • Avondvierdaagse 

 • Schoolfeest 

 • Schoolreisjes 

Naast deze activiteiten gaan we kijken naar acties die we kunnen organiseren om extra financiële middelen te ontvangen die zullen worden gebruikt voor aanschaf van extra’s ten behoeve van de school of groep. Een voorbeeld kan zijn een sponsorloop voor de inrichting van ons schoolplein. 

 

2. Financieel beheer van de ouderbijdrage, overige inkomsten en uitgaven 

Van alle ouders wordt een bijdrage verwacht om de activiteiten, speciaal georganiseerd voor alle kinderen, te kunnen bekostigen. Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt besteed aan bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Kerstviering, Paasfeest, et cetera. 

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Niet inbegrepen zijn de kosten van de schoolreizen. Jaarlijks wordt er een financieel verslag opgesteld plus de begroting voor het komende jaar. Het financieel jaarverslag en de begroting voor het komende jaar worden jaarlijks tijdens de jaarvergadering van de medezeggenschapsraad gepresenteerd. 

 

3. Bevordering van de contacten tussen ouders en team, en het stimuleren van ouders te willen meewerken aan activiteiten op en rond school 

Als activiteitencommissie vinden wij het belangrijk dat er samenwerking is tussen het team van school en de ouders. Met elkaar willen wij er voor alle kinderen op onze school een onvergetelijke tijd van maken. Door het (mede)organiseren van extra activiteiten binnen de school ontzorgen wij het team en betrekken we ouders bij het wel en wee op school. 

 

De activiteitencommissie is te bereiken op het volgende mailadres: activiteitencommissie@octopusschool.nl 

Er staat in de hal van de school een ideeënbus voor de activiteitencommissie. Heeft u tips of ideeën meld het ons dan!