• Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
1 2 3 4 5 6
Welkom op de pagina van de mr

Welkom

Op de Octopus is een medezeggenschapsraad (MR) actief. De MR bestaat uit drie vertegenwoordigers van ouders en drie vertegenwoordigers van personeelsleden. MR leden worden gekozen voor een periode van 3 jaar. De MR heeft wettelijk vastgelegde algemene en bijzondere bevoegdheden. Algemene bevoegdheden zijn het recht op informatie en overleg. Bijzondere bevoegdheden zijn het recht op instemmingsrecht en adviesrecht. Wettelijk is bepaald op welke gebieden de MR als geheel, of de geledingen afzonderlijk, advies-of instemmingsrecht hebben. Als gekozen vertegenwoordigers van de ouders en personeelsleden van De Octopus beoordeelt de MR de directe of indirecte gevolgen van het gevoerde beleid. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de MR genomen worden. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Onderwerpen waar de MR afgelopen jaren over gesproken heeft zijn onder andere de tussenschoolse opvang, vakantieplanning, formatie en schooltijden. De MR van De Octopus vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. De data van de vergaderingen staan op de schooljaarkalender. De vergaderingen zijn openbaar. De MR van De Octopus staat in contact met de gemeenschappelijke MR (GMR) van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH). In de GMR komen allerlei schooloverstijgende beleidszaken aan de orde.