Onderwijs

Het onderwijs op De Octopus

Wij begeleiden de kinderen in hun ontwikkeling en helpen de kinderen de wereld om zich heen te leren kennen en structuren. Wij willen samen met u als ouder het beste uit de kinderen halen.

Uitgangspunten van ons onderwijs

Ieder kind is anders en zal de leerstof in een eigen tempo opnemen. Om hieraan tegemoet te komen bieden wij tijdens de basisvakken een korte, interactieve instructie. Dit doen we met behulp van het EDI-model (Expliciete Directe Instructie). De basisgroep kan na deze instructie aan de slag. Voor een aantal kinderen volgt de verlengde instructie (intensief) aan de instructietafel met de leerkracht. Voor de kinderen die extra uitdaging nodig hebben, is er verrijkingsstof. De leerkracht loopt bij het zelfstandig werken hulprondes om individuele begeleiding aan de kinderen te geven.

In onze dagelijkse onderwijspraktijk staat het ontwikkelen van de zelfstandigheid centraal.
Samen leren we meer!

OBS De Octopus - Leerlingen aan het werk
OBS De Octopus - Leerlingen buiten spelen

Groep 1 & 2

Onze kleutergroepen zijn combinatiegroepen van kinderen uit groep 1 en groep 2. Door de koppeling van de verschillende ontwikkelingsniveaus voelt een jongste kleuter zich uitgedaagd door de oudere kinderen en deze verhogen hun niveau door de jongere kinderen te helpen.

Start van de dag

Tien minuten voor aanvang van de lessen (ochtend en middag) kunnen de kinderen samen met u naar het lokaal. We starten altijd in de kring. Samen met verschillende handpoppen (karakters) die wonen in de ‘rekenflat’ of ‘villa letterpret’ van “Onderbouwd” methodiek beleven de kinderen allerlei avonturen op reken- of taalgebied. Daarnaast vinden in de kring ook activiteiten plaats op het gebied van drama, verkeer, muziek en sociale vaardigheden.

Zelf keuzes maken

De kinderen mogen op een gegeven moment gaan kiezen. Zij doen dit met behulp van het Arbeid naar Keuze bord (kiesbord). De keuze kan vallen op de huishoek, bouwhoek, zandtafel, ontwikkelingsmateriaal (spelletjes uit de kast op reken- en/of taalgebied), stempelhoek, boekenhoek, verfbord, knutseltafel. Ook kan het zijn dat de leerkracht een spelletje, werkblad of knutselopdracht heeft klaargelegd.

Lekker veel bewegen!

Na het kiezen is er tijd voor bewegingsonderwijs of buitenspelen. Twee keer per week krijgen de kinderen, van de vakleerkracht gymnastiek, les in het speellokaal. Daar bewegen de kinderen op muziek, leren ze verschillende tikspelletjes en kunnen ze klimmen en klauteren. Voor de leerlingen van groep 2 bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan zwemlessen onder schooltijd.

Structuur en een vertrouwd gevoel

Het middagprogramma verloopt vergelijkbaar. De dagindeling maken wij zichtbaar met pictogrammen. Het maakt de dag voorspelbaar, biedt structuur en zorgt voor een vertrouwd gevoel. Onze kleutergroepen werken thematisch op basis van de methode ‘Onderbouwd’. Deze methode waarborgt het specifieke onderwijs aan kleuters.

 

Vanaf groep 3

Vanaf groep 3 komt het accent meer te liggen op de cognitieve vakken: taal, spelling, lezen en rekenen. De ochtenden in deze groepen zijn vooral gevuld met een interactieve instructie en verwerking van deze vakken, met extra aandacht voor eigenaarschap en zelfstandigheid. We werken bij deze vakgebieden op drie niveaus; basis, intensief en verrijkt.

In de middag komen andere vakgebieden zoals natuur, techniek, verkeer, geschiedenis en aardrijkskunde binnen de thema’s van onze methode aan bod. In groep 7 & 8 wordt Engels aangeboden. Ieder jaar hebben wij een groot project waar we met de hele school aan werken. De creatieve vakken zoals muziek, handvaardigheid, drama en tekenen zijn wekelijks opgenomen in ons lesaanbod.

De leerlingen van groep 1 t/m 8 hebben twee keer per week les van een vakleerkracht gymnastiek.
De kinderen van groep 3 kunnen ook nog naar zwemles onder schooltijd.

OBS De Octopus - Leerlingen aan het werk
OBS De Octopus - Leerlingen aan het werk met laptop, een onder deel van het onderwijs

De Braintrainers 

Deze meer- of hoogbegaafde leerlingen krijgen de mogelijkheid onderwijs te volgen in de Braintrainers groep. In deze groep ontmoeten de leerlingen andere (hoog)begaafde leerlingen. Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 die hiervoor in aanmerking komen, kunnen deelnemen aan deze groep.

De kinderen werken in groepjes aan projecten. Deze projecten doen een beroep op vaardigheden als samenwerken, taken verdelen, discussiëren, verslag leggen, presenteren enz.

De kinderen krijgen ook opdrachten mee naar hun eigen groep. We gebruiken hier speciale materialen voor, die uitdagend zijn voor meer- en hoogbegaafde kinderen.

De Braintrainers komen iedere woensdag bij elkaar onder begeleiding van een begaafdheidsspecialist.

 

Eenheid & Sfeer

Wij vinden het belangrijk dat de Octopus een plek is waar kinderen met plezier naartoe gaan. Een plek waar ze zich veilig en vertrouwd voelen. De leerkrachten hebben er zin in. De sfeer is goed.

Onderwijs maak je samen; samen met de kinderen én hun ouders. Wij hechten waarde aan deze samenwerking en vinden het belangrijk om met kinderen en ouders in gesprek te gaan en te blijven. Zo streven wij naar een onderwijsleersituatie waarbij het kind een continu ontwikkelingsproces doorloopt.

 

Het onderwijs op OBS De Octopus - Leerlingen aan het werk
OBS De Octopus - Leerlingen aan het sporten atlethiekbaan

Sportieve school

De Octopus is een sportieve school. Een sportieve school is een basisschool waarbij sporten, spelen, bewegen en gezondheid een belangrijke plaats inneemt zowel binnen als buiten het onderwijs. In een sportieve omgeving leren kinderen hun grenzen te verleggen en uitdagingen aan te gaan. Ook op het schoolplein wordt aandacht besteed aan bewegen en spelvormen. Alle kinderen krijgen de kans om veel te bewegen, plezier te beleven aan bewegen en kennis te maken met verschillende sporten.

 

De sportieve school:

  • Alle gymlessen worden verzorgd door een vakleerkracht gymnastiek!
  • Zwemlessen voor de groep 2 & 3.
  • Samen sporten, samen plezier beleven.
  • Deelname aan verschillende sporttoernooien in de Haarlemmermeer.
  • Tijdens het buitenspelen: inzet van de spelcontainers.
  • Wij besteden aandacht aan bewegend leren.
  • Gruitdagen op woensdag en vrijdag (iedereen neemt dan fruit of groente mee als 10 uurtje).
  • Sportdagen voor groep 1 t/m 8.